Gemeente Wingene

Toelage voor ruimen of (her)openen private grachten

Het zorgvuldig onderhoud van binnengrachten is cruciaal in de strijd tegen wateroverlast. Wanneer er waterschade ontstaat bij derden omdat jouw private grachten niet goed onderhouden worden, ben je burgerlijk aansprakelijk.

Om grondgebruikers te stimuleren om dit onderhoud op te nemen en hun grachten regelmatig te ruimen, voorzien we als gemeente een onderhoudstoelage. Wie private grachten laat ruimen, kan genieten van een gemeentelijke tussenkomst van 50 procent van de bewezen kosten (met een maximum van 0,50 euro per lopende meter). Je dient de aanvraag voor de toelage in na de werken, samen met de factuur via het e-loket.

Subsidie (her)openen grachten

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten langsheen de wegen gedempt of ingebuisd. Grachten hebben als belangrijkste functie het opvangen van regenwater van de weg. Inbuizen of overwelven veroorzaakt op sommige plaatsen echter verdroging en op andere plaatsen overstroming door de te snelle afvoer van afvalwater en regenwater. Door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie terug te geven, kan regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen. Ze spelen ook een rol bij de nazuivering van licht verontreinigd water en hebben een belangrijke lokale landschapswaarde.

De gemeente wil het grachtenstelsel daarom herwaarderen. Wie bij een private gracht minstens 5 meter inbuizing verwijdert en opnieuw een open gracht aanlegt, kan hiervoor € 20,00 per lopende meter krijgen, met een maximum van € 500 per jaar. Het weghalen van een inbuizing uit een baangracht of het aanleggen van een nieuwe baangracht wordt op verzoek van de aanpalende grondgebruiker kosteloos uitgevoerd door de gemeente. Meer informatie vind je hier.