Gemeente Wingene

Trajectcontroles

WAT?

Een trajectcontrole is een systeem voor de meting van de gemiddelde snelheid van een voertuig over een langere afstand. Een trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning. Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door en ontvang je een boete voor de beperkte snelheidsovertreding. Steden en gemeenten mogen sinds 01 februari 2021 gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen vastgesteld op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. Onze gemeente heeft uitsluitend enkele trajectcontroles op zone 30 wegen. De beperkte snelheidsovertredingen (tot overschrijding met maximum 20 km) op deze trajecten, vallen zo niet langer onder de strafrechtelijke sancties. De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar is gemachtigd om de GAS-boete rechtstreeks uit te schrijven aan de overtreder. De vaststelling van overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 20 km, heeft wel nog een politionele boete via de politierechtbank tot gevolg.

WETTELIJKE VOORWAARDEN GAS 5

 1. Het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur.
 2. De snelheidsovertredingen zijn begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur.
 3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen, volledig gefinancierd door de lokale overheid.
 4. De snelheidsovertredingen zijn begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
 5. De vaststelling van de beperkte snelheidsovertreding gaat niet gepaard met een gelijktijdige andere overtreding.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

HOEVEEL BEDRAAGT DE BOETE?

De boete bedraagt 53 euro vanaf overschrijding van de snelheidslimiet met 1 tot 10 kilometer per uur, boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 km per uur. Vanaf overschrijding met 11 km per uur tot 20 km per uur, komt er 11 euro bij per overschreden km. Een GAS 5 boete kan dus maximum 163 euro bedragen.

PROCEDURE

Vaststelling

Een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's.

Betalingsuitnodiging

De GAS-ambtenaar ontvangt een Proces-verbaal naar aanleiding van een vaststelling dat de overtreder te snel heeft gereden. De overtreder ontvangt nadien een brief met het bedrag van de verschuldigde boete.

De betaling van de boete moet binnen de dertig dagen gebeuren, waarna de procedure dan ten einde is.

Herinnering

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, ontvangt hij / zij een betalingsherinnering per post.

VERWEER

 • Je kan verweer indienen binnen 30 dagen na ontvangst van de boete d.m.v. het webformulier.
 • De sanctionerende ambtenaar beslist of het verweer al dan niet gegrond is. De overtreder ontvangt binnen de 30 dagen per post de beslissing van de sanctionerend ambtenaar over het verweer:

  - hetzij ongegrond: De boete blijft verschuldigd en is betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing. De overtreder kan evenwel binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de politierechtbank te Brugge. De beroepsprocedure schorst de betalingstermijn tot de uitspraak van de politierechter.

  - hetzij gegrond: dit heeft de verwerping van de boete en de afsluiting van het dossier tot gevolg.
 • Indien de eigenaar van het voertuig niet effectief de bestuurder van het voertuig was, moet men de gegevens van de effectieve bestuurder doorgeven via het webformulier. Dit bewijs kan men ook aanleveren door een ondertekende verklaring van de effectieve bestuurder met een kopie van de identiteitskaart van de effectieve bestuurder bijgevoegd.
 • Er is geen mondeling verweer mogelijk binnen GAS 5.

WEBFORMULIER VERWEER