Gemeente Wingene

Vergunningsplicht inbuizen grachten

In sommige gevallen is het nodig dat een gracht gedeeltelijk wordt ingebuisd omwille van exploitatieredenen. We denken hierbij concreet aan perceelstoegangen. Opgepast! hiervoor is steeds een toelating nodig, zelfs in geval van private grachten.

U dient er rekening mee te houden dat de toegestane overwelving in het kader van het gemeentelijk reglement ook altijd zal beperkt worden tot tien meter. Het opzet is immers om het waterbergingsvermogen en infiltratiemogelijkheden van de grachten maximaal te benutten om wateroverlast op die manier zoveel mogelijk te voorkomen.

U dient inbuizingen steeds slibvrij te houden, zodat de normale afvoer- en bufferingscapaciteit behouden blijft.

Het gemeentelijk reglement en bijhorend aanvraagformulier vindt u hier terug.