Gemeente Wingene

Vernieuwde wijk Vorsevijvers ingehuldigd

Op donderdag 30 juni werd de vernieuwde wijk Vorsevijvers en het natuurgebied rondom officieel ingewandeld. Na de riolerings- en wegenwerken, en de uitvoering van heel wat terreinwerken, is de leefomgeving er nu helemaal in harmonie met het water

Het geïntegreerde project is het resultaat van een zeskoppige samenwerking: Agentschap Natuur en Bos (ANB), Aquafin NV, Gemeente Wingene, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Proper water in rivieren en beken

Het afvalwater dat vroeger rechtstreeks in de Blauwhuisbeek belandde, sloten Aquafin en gemeente Wingene bij ongeveer 150 woningen aan op het rioleringsnet. Er werden ook nieuwe afvalwaterleidingen aangelegd in de Hazelnoot-, Brem-, Bosbessen- en Vlierbessendreef. Vanuit het pompstation gaat het afvalwater nu door een lange persleiding naar het rioleringsstelsel in de Beernemsteenweg. Op die manier komt het afvalwater uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat. De investering voor Aquafin en Wingene bedroeg voor de uitgevoerde werken 3.000.000 euro. De VMM staat via een resultaatsverbintenis in voor de financiering van een deel van de rioleringswerken.

Vernieuwen wegenis en trage doorsteek

De bestaande wegen in het domein en de toegangsbrugjes over de beek, werden mee aangepakt en vernieuwd. In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werd een nieuwe fiets- en wandeldoorsteek tussen de Vorsevijvers en de Fazantendreef aangelegd. De VLM stond in voor de grondverwerving via onteigening en de inrichting van het fiets- en wandelpad. Het vormt tegelijk de recreatieve verbinding tussen de onthaalpoort Wildenburg en het noordelijk deel van het landschapspark Bulskampveld. De landinrichtingswerken voor het nieuwe fiets- en wandelpad kostten 80.000 euro, gemeente Wingene nam daarvan 30% voor haar rekening.

Naast de riolerings- en wegenwerken voerde de VLM via het landinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs heel wat terreinwerken uit in de Vorsevijvers. Deze werden geïntegreerd in het gezamenlijk uitvoeringsdossier.

Natuurgebied en overstromingszone

De VLM stond in voor de aankoop van 33 hectare bos, heide en dreven ten zuiden van de woonwijk Vorsevijvers. In het ANB-domein Blauwhuisbossen heeft de VLM over een lengte van 540 meter een nieuwe loop voor de Blauwhuisbeek aangelegd om het overstromingsrisico in de woonwijk te beperken. De beek lag voorheen geklemd tussen de straten van de wijk. Rond het nieuwe stuk van de Blauwhuisbeek die door het bos slingert, kan zich mooie natte natuur ontwikkelen. Provincie West-Vlaanderen staat in voor het beheer van de nieuwe waterloop. Het oude tracé wordt ingeschakeld voor het opvangen en bufferen van het ontkoppelde regenwater van de woonwijk.

In het voorjaar van 2022 legden het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en gemeente Wingene in de Blauwhuisbossen een half verhard fiets- en wandelpad aan tussen de Blauwhuisbossen richting Wildenburg.

De VLM kocht een stroomafwaarts gelegen weilandperceel van 4,9 hectare aan dat paalt aan de woonwijk. In samenwerking met de Provincie, die ondertussen eigenaar en beheerder is van het terrein, werd een natuurlijke overstromingszone aangelegd door grond af te graven en er elders het terrein mee op te hogen. De afgegraven zones bestaan uit ca. 2,7 hectare vochtig grasland en 1,1 hectare open water en moerasvegetatie. Ruim 1,7 hectare werd door de bewoners van de Vorsevijvers bebost tijdens de Dag van de Natuur op 27 november 2021.

Het natuurlijk overstromingsgebied heeft een capaciteit van ca. 10.000 m³ en kan pas overstromen vanaf een bepaald (hoog) peil. Zo wordt de woonwijk beschermd tegen wateroverlast. Een wandelpad en een houten voetgangersbrugje over de Blauwhuisbeek ontsluiten het geheel. De landinrichtingswerken voor de nieuwe Blauwhuisbeek en de natuurlijke overstromingszone kostten 457.000 euro. Daarvan werd 30% betaald door de Provincie West-Vlaanderen.

Speciaal voor de opening werd een wandeling uitgestippeld. Het plannetje hiervan vind je hier.

Gepubliceerd op  vr 01 jul 2022