Gemeente Wingene

Verwarmingstoelage Vlaams stookoliefonds

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen, zoals de verwarmingstoelage. Onder bepaalde voorwaarden kan je een financiële tegemoetkoming krijgen voor de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.

Voor wie?

Categorie 1: personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming

 • weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar) ouder dan 50 jaar
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
 • leefloongerechtigde
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon

EN het inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden1 is lager of gelijk aan 17 649,88 euro verhoogd met 3 267,47 euro per persoon ten laste2.

Categorie 3: personen met schuldenoverlast

Je geniet een collectieve schuldenregeling OF een schuldbemiddeling EN bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.


1 Indien je eigenaar bent van een of meerdere onroerende goederen, met uitzondering van het goed waarin je woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.

2 Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.120 euro.

Voorwaarden

1. Je gebruikt een van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

 Niet voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in gasflessen

2. Aanvraag binnen 60 dagen na levering

3. Behoren tot een van de drie categoriën

Procedure

Denk je recht te hebben op een verwarmingstoelage? Kom dan langs in het sociaal huis:

 • woensdag van 8.30 - 12.00 u.
  Gemeentehuis Wingene - loket sociaal huis
  Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
  sdf
 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 u.
  sociaal huis
  Marktplein 5, 8750 Zwevezele

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van de persoon wiens naam op de factuur staat
 • leveringsfactuur
 • rekeningnummer
 • voor categorie drie: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar