Gemeente Wingene

Verzoek tot opname 'vergund geacht' in het gemeentelijk vergunningenregister

Bij de aankoop van een gebouw of constructie ga je best na of er een vergunning voorhanden is.

Wat als het gebouw of de constructie niet vergund is?

Wanneer er geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden is voor het gebouw of de latere wijzigingen tot 1979 (inwerkingtreding van het gewestplan) en je kan aantonen dat het in haar huidige vorm bestond voor de inwerkingtreding van het gewestplan, kan je hiervoor een aanvraag indienen tot opname als 'vergund geacht' in het vergunningenregister.

 

Waarom doe ik een aanvraag tot opname als 'vergund geacht'?

Het gemeentebestuur moet het resultaat van het onderzoek naar een vermoeden van vergunning opnemen in het vergunningenregister. Daardoor krijg je als (toekomstige) eigenaar rechtszekerheid over de vergunningentoestand van het gebouw of constructie.

 

Hoe moet ik het aanvraagdossier samenstellen?

Volgende informatie en documenten zijn verplicht:

Persoonlijke gegevens
 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Contactgegevens (mailadres, telefoonnummer, ...)
Het voorwerp van de aanvraag
 • Adres
 • Kadastrale gegevens
 • Vermoedelijke oprichtingsdatum
 • Beschrijving
Bewijsstukken
 • Motivatienota
 • Foto's van de huidige toestand
 • Plannen van de huidige toestand (inplantingsplan en plannen van het gebouw/constructie)
 • Bewijsstukken die de oprichtingsdatum en originele toestand kunnen aantonen (bvb. kadastrale uittreksels, kadastraal plan, gedateerde (lucht)foto's, postkaarten, bewijzen kadastraal inkomen, facturen van aannemers of aankopen goederen die refereren naar de oprichting, rekeningen van nutsvoorzieningen, notariële aktes, gedateerde opmetingsplannen, getuigenverklaringen, ...)

Het is jouw verantwoordelijkheid om voldoende bewijsstukken toe te voegen aan het aanvraagdossier.

 

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Je kan jouw aanvraag indienen op volgende manieren:

 • via het e-formulier bovenaan deze pagina
 • via een aangetekend schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 • via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het loket van de Dienst Omgeving

 

Hoe verloopt de procedure?

De gemeente zal een onderzoek voeren naar de vergund geachte toestand van het gebouw of constructie aan de hand van de ingediende documenten en gegevens waarover de gemeente zelf beschikt.

 

Wanneer wordt er beslist over de aanvraag?

Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen een redelijke termijn een beslissing. Je ontvangt hiervan een afschrift.