Gemeente Wingene

Waarborg omgevingsvergunning

Als je een omgevingsvergunning krijgt, kan daar een financiële waarborg aan gekoppeld zijn. De waarborg is een garantie voor het correct uitvoeren van de verplichtingen en als vrijwaring om eventuele schade aan het gemeentelijke patrimonium (openbaar domein) te herstellen.

Het reglement rond waarborgen en openbaar domein in kader van omgevingsvergunningen omvat de waarborgen die kunnen worden opgelegd. Het reglement is van toepassing op omgevingsvergunningen die goedgekeurd worden na 1 januari 2024.

Er hangt een waarborg vast aan mijn vergunning. Wat nu?

Volgend stappenplan is van toepassing bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarin een waarborg werd opgenomen.

  1. Je verkrijgt een omgevingsvergunning waarin een waarborg werd opgenomen.
  2. Je betaalt de waarborgsom volgens de modaliteiten vermeld in de factuur.
  3. Je maakt een plaatsbeschrijving over via het digitaal formulier op de deze pagina vóór de start van de werken.
  4. Je meldt de start van de werken via het omgevingsloket.
  5. Je voert de vergunde werken uit conform vergunning.
  6. Je meldt het einde van de werken via het omgevingsloket na afronden van de vergunde werken.
  7. Je dient de aanvraag tot vrijgave van de waarborg in via het digitaal formulier op deze pagina. 
  8. De gemeentelijk diensten starten de controleprocedure op in functie van collegebeslissing of herstelvordering.

Plaatsbeschrijving

Elke bouwheer moet het openbaar domein voor en in de buurt van het onroerend goed in dezelfde staat achterlaten na het voltooien van de werken als voor het begin van de werken.

Voor aanvang van de werken vragen we om een plaatsbeschrijving te bezorgen, bestaande uit duidelijke en van een datum voorziene foto's, bezorgd via onderstaand digitaal forumlier. Deze plaatsbeschrijving dient om de staat van het openbaar domein ontegensprekelijk te kunnen vaststellen. 

Wanneer je de waarborg terug vraagt, zal de gemeente binnen een termijn van 3 maanden na de aanvraag een controle uitvoeren van de locatie waar de werken zijn uitgevoerd, op voorwaarde dat het einde van de werken werd gemeld via het omgevingsloket.

Voor deze controle gebruiken we de plaatsbeschrijving. Ontbreekt deze plaatsbeschrijving, dan wordt aangenomen dat het openbaar domein in perfecte staat was bij aanvang van de werkzaamheden. In dit geval kan de gemeente eventuele vastgestelde schade aan het openbaar domein direct toeschrijven aan de uitgevoerde werken. Je hebt er dus alle belang bij om een goede plaatsbeschrijving te bezorgen.

Vul hier het formulier plaatsbeschrijving in

Bij vaststelling van schade wordt een proces-verbaal opgemaakt. Als er schade aan het openbaar domein is vastgesteld, moet de bouwheer dit herstellen binnen 45 dagen. Indien de schade niet hersteld wordt, zal de gemeente dit zelf doen en de kosten doorrekenen op basis van het retributiereglement, na afhouding van de waarborg.

Hoe krijg ik mijn waarborg terug?

Je kan de waarborg terug vragen na de volledige uitvoering van de vergunde werken én nadat je het einde van de werken gemeld hebt via het omgevingsloket. Vraag de vrijgave van je waarborg aan via het formulier hieronder. Je aanvraag moet voorzien worden van een plaatsbeschrijving van na de uitgevoerde werken.

Tip: als je een waarborg terugvraagt voor een vergunning die afgeleverd werd voor 1 januari 2018, gebruik dan het aanvraagformulier dat bij je bouwvergunning werd meegeleverd of neem contact op met onze dienst Omgeving. De melding einde der werken via het omgevingsloket is in dit geval niet nodig.

Vul hier het formulier vrijgave waarborg in

De vrijgave gebeurt nadat de gemeentelijke diensten een controle op het terrein hebben gedaan. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de vrijgave van de waarborg binnen de 90 dagen na deze vaststelling.

Specifiek voor de aanplanting van groenbuffers of hoogstammen wordt de waarborg pas terugbetaald 2 jaar na aanvraag tot vrijgave én wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd.

Vraag je waarborg op tijd terug

Vraag je waarborg tijdig terug, dit wil zeggen binnen de zes jaar na het verkrijgen van je vergunning.